Love for Struer Gymnastikforening

§1

Foreningens navn er Struer Gymnastikforening, og den har hjemsted i Struer Kommune

§2

Det er foreningens formål at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem folkelig oplysning, idræt og andet kulturelt arbejde.

§3

Foreningen er gennem Holstebroegnen tilsluttet DGI Vestjylland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

§4

Enhver der kan tilslutte sig formålet, kan optages som medlem af foreningen.

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned. Generalforsamlingen indkaldes gennem dagspressen med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan også vælge at offentliggøre generalforsamlingen via offentlige medier.

Revideret regnskab fra foreningsåret 1/6-31/5 skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

a. Beretning ved formanden

b. Forelæggelse af revideret regnskab

c. Indkomne forslag

d. Arbejdsplan for det kommende år

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter

f. Eventuelt

§6

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen vælger samtidig 1 suppleant til bestyrelsen for en periode af 1 år. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 16 år.

Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 revisorer for en periode af 2 år, således at en vælges hvert år, samt en revisorsuppleant, der vælges for 1 år.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 14 år.

Alle afstemninger skal være skriftlige, såfremt det ønskes.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal stemmer, og alle afgørelser træffes med simpelt flertal. (se dog vedtægtsændringer og opløsning)

§7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i løbet af 1 måned, såfremt bestyrelsens flertal eller 1/4 af foreningens aktive medlemmer ønsker det, eller en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Ønsket skal fremsættes skriftligt til foreningens formand og vedlægges motiveret dagsorden. Indkaldelsen sker på samme måde som for ordinær generalforsamling

§8

Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde og har den endelige afgørelse i alle foreningens anliggender.

Bestyrelsen fastlægger kontingentets størrelse og har ansvaret for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab. Kassereren kan benytte sig af ekstern hjælp til opgaven, men ansvaret forbliver hos foreningens kasserer, der er valgt af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg.

Bestyrelsen forpligter sig ved underskrift af formanden og kassereren i foreningen.

§9

Bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er 4 medlemmer tilstede. Ved afstemning er formandens stemme afgørende.

§10

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer af foreningen, såfremt der findes vægtige grunde. Kontingentrestancer for mere end 1/2 år er udelukkelsesgrund. Udelukkelsen skal forelægges på den påfølgende generalforsamling.

§11

For at lovændringer kan behandles på generalforsamlingen, skal de forelægges sammen med dagsordenen. Lovændringer kan vedtages når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§12

For at foreningen kan opløses, kræves at et forslag om opløsning vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.

Vedtages opløsning skal foreningens eventuelle formue tilfalde DGI Vestjylland

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 12. november 2003

Ændring vedr. annoncering: Vedtaget på generalforsamling d. 16. august 2012